امروز : 30 دي 1397
 
   تدریس انواع آینه ها، ویژگی ها و کاربرد آن در زندگی

دخترها و آینه ها

 

 

   ارسال شده توسط   فهیمه احضاری نیا  در مورخ   1397/10/28
   تدریس خطوط موازی و متقاطع

   ارسال شده توسط   فهیمه احضاری نیا  در مورخ   1397/10/28
   نمایش پنج هیجان اصلی در کلاس

   ارسال شده توسط   فهیمه احضاری نیا  در مورخ   1397/10/28
   دست ورزی ضرب

   ارسال شده توسط   فهیمه احضاری نیا  در مورخ   1397/10/28
   اجرای پاورپوینت چرخه ی آب توسط دانش آموز هانا احمدی

 

   ارسال شده توسط   فهیمه احضاری نیا  در مورخ   1397/10/28
   مشاهده ی بازتابش منظم و نامنظم نور

یک روز آفتابی در زمستان با دخترهای مهرگانی ام

   ارسال شده توسط   فهیمه احضاری نیا  در مورخ   1397/10/28
   بازدید از دانشکده فنی به مناسبت روز فیزیک

 

 

   ارسال شده توسط   فهیمه احضاری نیا  در مورخ   1397/10/18
   تدریس زاویه راست

   ارسال شده توسط   فهیمه احضاری نیا  در مورخ   1397/10/18
   جشن یلدا در کلاس

   ارسال شده توسط   فهیمه احضاری نیا  در مورخ   1397/10/18
   بازی با چشم بسته، ایجاد انگیزه برای تدریس نور. درس علوم

   ارسال شده توسط   فهیمه احضاری نیا  در مورخ   1397/10/18
12345678910