امروز : 02 ارديبهشت 1398
 
   محیط زیست ( جمع آوری سر پلاستیکی در منزل )

   ارسال شده توسط   نعیمه خاکستریان  در مورخ   1397/12/06
   روز مهندس

   ارسال شده توسط   نعیمه خاکستریان  در مورخ   1397/12/05
   علوم ( ساخت دستگاه تنفس )

   ارسال شده توسط   نعیمه خاکستریان  در مورخ   1397/12/05
   علوم ( کاراندام تنفس )

   ارسال شده توسط   نعیمه خاکستریان  در مورخ   1397/12/05
   اجرای نمایش با موضوع حفظ مجیط زیست

   ارسال شده توسط   نعیمه خاکستریان  در مورخ   1397/12/04
   آزمایش علوم ( اندازه گیری حجم هوای داخل ریه )

   ارسال شده توسط   نعیمه خاکستریان  در مورخ   1397/12/04
   روز جهانی زبان مادری

   ارسال شده توسط   نعیمه خاکستریان  در مورخ   1397/12/02
   اجتماعی ( بازدید از موزه )

   ارسال شده توسط   نعیمه خاکستریان  در مورخ   1397/12/01
   روز جهانی گرامافون

   ارسال شده توسط   نعیمه خاکستریان  در مورخ   1397/12/01
   تاریخ (امضای عهدنامه ترکمنچای )

   ارسال شده توسط   نعیمه خاکستریان  در مورخ   1397/11/30
12345678910...