امروز : 12 خرداد 1399
 
   بردن دانش اموزان پایه دوم به سینما برای تماشای فیلم بنیامین

   ارسال شده توسط   فرح صادقی  در مورخ   1398/11/11
   جشن عدد صد

   ارسال شده توسط   فرح صادقی  در مورخ   1398/11/07
   بازدید از بنیاد علمی حریری بابل

   ارسال شده توسط   فرح صادقی  در مورخ   1398/11/07
   تشکیل تپه های ماسه ای با نقاشی و داستان گویی

   ارسال شده توسط   فرح صادقی  در مورخ   1398/09/26
   تعیین جهت و سرعت باد با بادنما و فرفره

   ارسال شده توسط   فرح صادقی  در مورخ   1398/09/26
   خواندن ساعت با دقیقه دست ورزی

   ارسال شده توسط   فرح صادقی  در مورخ   1398/09/26
   ازمایش چراغ مطالعه و سکه و دماسنج

   ارسال شده توسط   فرح صادقی  در مورخ   1398/09/15
   اموزش ساعت

   ارسال شده توسط   فرح صادقی  در مورخ   1398/09/14
   مراحل وضو

   ارسال شده توسط   فرح صادقی  در مورخ   1398/09/14
   مراسم صبحگاهی

      

   ارسال شده توسط   فرح صادقی  در مورخ   1398/08/07
12345678