امروز : 30 دي 1397
 
   کار با پرگار روی تخته هوشمند -- تدریس در فضای آزاد -- انجام آزمایش نفوذ پذیری آب در انواع خاک

                           

   ارسال شده توسط   نورآسا صفری  در مورخ   1397/10/07
   جشن عبادت دخترانم در مصلی

                                      

   ارسال شده توسط   نورآسا صفری  در مورخ   1397/10/07
   نقاشی در هوای مطلوب پاییزی -- تدریس کسر مساوی

                                      

   ارسال شده توسط   نورآسا صفری  در مورخ   1397/10/07
   ورزش صبحگاهی

                              

   ارسال شده توسط   نورآسا صفری  در مورخ   1397/09/04
   اندازه گیری و کار با ترازو

                       

   ارسال شده توسط   نورآسا صفری  در مورخ   1397/09/04
    همکاری

                                                  

   ارسال شده توسط   نورآسا صفری  در مورخ   1397/09/04
   گرامیداشت روز مازندران

                        

   ارسال شده توسط   نورآسا صفری  در مورخ   1397/08/18
   توضیح واحد اندازه گیری مایعات

                           

   ارسال شده توسط   نورآسا صفری  در مورخ   1397/08/18
   مقایسه اعداد چهار رقمی

                              

   ارسال شده توسط   نورآسا صفری  در مورخ   1397/08/18
   جشنواره غذا

                              

   ارسال شده توسط   نورآسا صفری  در مورخ   1397/08/18
123