جلسه نمایندگان مدیران شبکه همیار با حضور مدیر کل آموزش و پرورش