شورای دانش آموزی به منظور زمینه سازی برای همکاری فعال، مشارکت و مسئولیت پذیری دانش آموزان در فعالیت های اعتقادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و پرورشی مدرسه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم بین دانش آموزان و اولیای مدرسه، شورای دانش آموزی در مدارس تشکیل می گردد.

مدرسه مهرگان هم هر ساله انتخابات شورای دانش آموزی را به صورت هماهنگ با تمامی مدارس، در نیمه ی اول آبان ماه با پیام وزیر محترم آموزش و پرورش برگزارمی نماید