پیش ثبت نام

مشخصات

سریال شناسنامه: سری و سریال شناسنامه شما در حاشیه بالای صفحه شناسنامه درج شده است،
سه قسمت را جداگانه در سه بخش زیر وارد نمایید.
مانند: 123456
مانند: الف،ب،...(در صورت وجود)
مانند: 12(در صورت وجود)

وضعیت تحصیلی(مدرسه فعلی)

مشخصات پدر

مشخصات مادر

خانواده