چارت سازمانی مهرگان

گروه : مدیریت

نام: عذرابیگم هژبری سمت: مدیر و موسس تحصیلات: دکتری

گروه : معاونت

نام: مژگان امین نیا سمت: معاون آموزشی تحصیلات: فوق لیسانس
نام: فاطمه حیدری فرد سمت: معاون آموزشی تحصیلات: فوق لیسانس
نام: اعظم فلاح سمت: معاون پرورشی تحصیلات: لیسانس
نام: شیما خادم سمت: معاون مالی تحصیلات: لیسانس
نام: آرزو کاظمی سمت: معاون فناوری تحصیلات: لیسانس

نام: سمیه موقر سمت: معاون هنری تحصیلات: لیسانس

گروه : بهداشت

نام: مریم بیگم هژبری سمت: مربی بهداشت تحصیلات: لیسانس

گروه : کادر اداری

نام: سیده آتنا میربابایی سمت: مسئول کامپیوتر تحصیلات: لیسانس
نام: مریم باقریان سمت: اجرایی تحصیلات: لیسانس
نام: مژگان باقریان سمت: حسابدار تحصیلات: لیسانس
نام: شیما خلیل پور سمت: واحد استودیو تحصیلات: لیسانس

گروه : معلمان

نام: منیژه طالبیان سمت: مربی پیش دبستان تحصیلات: لیسانس
نام: کیمیا عسگری سمت: مربی پیش دبستان تحصیلات: لیسانس
نام: مریم حسین زاده سمت: مربی پیش دبستان تحصیلات: لیسانس
نام: مهسا ممشلی سمت: معلم پایه اول تحصیلات: فوق لیسانس

نام: زهره عبدالحسینی سمت: معلم پایه اول تحصیلات: لیسانس

نام: الهام شیخ زاده سمت: معلم پایه اول تحصیلات: لیسانس

نام: افسانه قاسمی سمت: معلم پایه اول تحصیلات: فوق لیسانس
نام: زهره باقری سمت: معلم پایه دوم تحصیلات: لیسانس

نام: نورآسا صفریسمت: معلم پایه سومتحصیلات: لیسانس

نام: فهیمه احضاری نیا سمت: معلم پایه سوم تحصیلات: لیسانس

نام: زهرا روان بخش سمت: معلم پایه سوم تحصیلات: لیسانس

نام: عاطفه آقایی سمت: معلم پایه چهارم تحصیلات: فوق لیسانس

نام: زینب نبی زاده سمت: معلم پایه چهارم تحصیلات: لیسانس

نام: آیدا عزیزی سمت: معلم پایه چهارم تحصیلات: فوق لیسانس
نام: فاطمه آزادیان سمت: معلم پایه پنجم تحصیلات: لیسانس
نام: فاطمه آخوندی سمت: معلم پایه پنجم تحصیلات: لیسانس
نام: صدیقه سید مومنی سمت: معلم پایه پنجم تحصیلات: لیسانس
نام: معصومه رجب نژاد سمت: معلم پایه ششم تحصیلات: لیسانس
نام: الهام غفاری سمت: معلم پایه ششم تحصیلات: لیسانس
نام: مانیا معتقدی سمت: معلم پایه ششم تحصیلات: لیسانس
نام: مژگان جعفری سمت: معلم پایه ششم تحصیلات: لیسانس

گروه : معلمان ساعتی

نام: فاطمه حسن نیا سمت: معلم ادبیات فارسی تحصیلات: فوق لیسانس
نام: سیده مهجبین حسینی سمت: مربی مهارت زندگی تحصیلات: لیسانس
نام: عاطفه رستم تبار سمت: مربی تربیت بدنی تحصیلات: لیسانس

گروه : خدمات

نام: سروش طاهری سمت: خدماتی تحصیلات: دیپلم
نام: میترا سبزبخت سمت: خدماتی تحصیلات: دیپلم