بازدید دانش آموزان از دانشگاه علوم پزشکی و تماشای تئاتر گرو فالو