بازدید رئیس سازمان مشارکت ها و مدارس غیردولتی استان مازندران