حضور معاون وزیر آموزش و پرورش دکتر محمود زاده در دبستان مهرگان