نخستین جلسه توجیهی مدیریت دبستان مهرگان و کادر سرویس ایمن سیر