حمد و سپاس خدای را که تمام عالم به معرفت او عارف است و به عنایت بی علت او واقف

مشارکت های مردمی یکی از عبارت هایی است که امروزه در آموزش و پرورش رایج شده و منظور از آن شیوه هایی است که به وسیله ی آن ها مردم با استفاده از توانایی های خود، خدمات کیفی و کمی به آموزش و پرورش ارائه می دهند. از آن جا که منابع دولتی برای امر مهم آموزش و پرورش محدود. جمعیت جوان کشور رو به افزایش است، ضرورت استفاده از مشارکت های مردمی بیش تر از گذشته احساس می شود. مشارکت در صورتی تحقق می یابد که بهترین روابط،‌ یعنی حس تفاهم، اعتماد، همدلی، هم اندیشی و صمیمیت میان اولیا و مربیان برقرار باشد. در این راستا خانواده ی دانش آموزان دبستان مهرگان هم در این کار پسندیده شرکت نمودند.